Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Jak załatwić sprawę w urzędzie

Banery

 • Portal mapowy

Treść strony

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Wolanów (ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów) I piętro, pokój nr 10, tel.(048) 6186051, fax (048)6187941,
e-mail:gmina@wolanow.pl

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;
 • dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne nieczystości ciekłych.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:

 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych,
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 •  Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów służących do wykonywania działalności objętej wnioskiem potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • Dokument potwierdzający posiadanie bazy techniczno-sprzętowej (odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy, umowa najmu, użyczenia, itp.),
 • Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (umowa z oczyszczalnią),
 • Dowód uiszczenia należytej opłaty skarbowej.

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości – 107,00 zł

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie – nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów.
 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji zezwalającej na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.

Zezwolenia udziela się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391ze zm.),
 • Uchwała Nr XXXVI/196/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien  spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o zezwolenie na świadczenie usługi w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wolanów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

Ochrona danych osobowych:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wójta Gminy Wolanów

Dodatkowe informacje:

 1. Przed wydaniem zezwolenia pracownicy Urzędu mogą przeprowadzić oględziny w celu zweryfikowania informacji zawartych we wniosku, ze stanem faktycznym.
 2. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 391 ze zm.) ubiegając się o ww. zezwolenia, wniosek musi zawierać dodatkowo informacje dotyczące:

a) udokumentowania posiadania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza  transportowa, spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

b) w zakresie należytego poziomu wykonywania usług:

 • zatrudnienia odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników wykonujących czynności związane z opróżnianiem  zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych, przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska,
 • zatrudnienia co najmniej jednego pracownika nadzoru posiadającego kwalifikacje w zakresie nieczystościami ciekłymi ochrony sanitarnej lub ochrony środowiska,
 • oznakowania w sposób trwały i widoczny nazwą firmy taboru samochodowego i specjalistycznego oraz sprzętu  wykorzystywanego do świadczenia usług,

c) w zakresie zachowania standardów sanitarnych wykonywanych usług i ochrony środowiska:

 • obowiązkowo, po zakończeniu każdego dnia roboczego poddania myciu, odkażaniu, dezynfekcji pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • posiadania aktualnych badań technicznych i świadectwa odpuszczenia do ruchu użytkowanych pojazdów.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gac-Krzyszkowska
  data wytworzenia: 2014-01-09
 • opublikował: Karol Faliszewski
  data publikacji: 2014-01-14 14:29
 • zmodyfikował: Karol Faliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-28 14:17

Dokumenty do pobrania:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gac-Krzyszkowska
  data wytworzenia: 2014-01-09
 • opublikował: Karol Faliszewski
  data publikacji: 2014-01-14 14:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5760
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-21 13:41

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 836157
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-25 13:24

Stopka strony