Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • Publiczne Służby Zatrudnienia
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • e-PUAP
  • e-usługi na portalu Wrota Mazowsza

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

w sprawie przedsięwzięcia polegającego na zmianie przedsięwzięcia realizowanego polegającego na zwiększeniu operacji lotniczych w ramach działalności Portu Lotniczego w Radomiu.

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), zwołuję na dzień 22 września 2023 roku na godz. 9.00  LXII sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Wolanów

Zawiadomienie w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości położonej w gminie Wolanów, obręb 0004 Garno, oznaczonej jako działka numer 295/11

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Wolanów, obręb 0004 Garno, oznaczonej jako działka numer 295/11, zajętej pod drogę publiczną - powiatową nr 34 490 Wolanów - Chronówek - Guzów (obecnie 3563 W Wolanów - Chronówek)

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), zwołuję na dzień 31 sierpnia 2023 roku na godz. 13.00  LXI sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Wolanów

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego znak: WA.ZUZ.4.4210.1.14.2020.MM udzielającego pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Wolanów na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych ujęciem zlokalizowanym w m. Bieniędzice oraz wydania pozwolenia wodnoiprawnego na likwidację urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z utworóiw jurajskich - studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr ewid. 116/2 obręb Bieniędzice

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy wraz z przebudową budynku szkoły podstawowej o halę sportową w Bieniędzicach

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa wraz z przebudową budynku szkoły podstawowej o halę sportową wraz z zapleczem na działkach nr ewid. 116/1, 116/2 w miejscowości Bieniędzice (obręb 0001), gm. Wolanów.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej z terenu stacji paliw zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1409/15, obr. 0024 Strzafków, gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Wolanów zwołuję na dzień 24 lipca 2023 roku na godz. 16.00 LX sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Garno

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości położonej w powiecie radomskim, gminie Wolanów, w obrębie 0004 Garno

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  na wniosek Pana Mateusza Klimaszewskiego, reprezentującego firmę WSZECHDOM Sp. z o. o., ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43, 20 - 325 Lublin, pełnomocnika FIBEE IV Sp. z o. o., Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62 - 081 Przeźmierowo

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  na wniosek Pana Mateusza Klimaszewskiego, reprezentującego firmę WSZECHDOM Sp. z o. o., ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43, 20 - 325 Lublin, pełnomocnika FIBEE IV Sp. z o. o., Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62 - 081 Przeźmierowo

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

o wydaniu postanowienia w sprawie  sprostowania oczywistych omyłek w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielającej Gminie Wolanów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji: „Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w miejscowości Wawrzyszów, gm. Wolanów".

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

o wydaniu postanowienia z 3 lipca 2023 r., znak DOOŚ-WDŚZOO.78.2021.KN.42, wyjaśniajacego wątpliwoscico do treści decyzji GDOŚ z 10 stycznia 2023 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.78.2021.KN.25, uchylającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 25 października 2021 r., znak WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.34, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła) według wariantu inwestycyjnego (W2) w części i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej ww. decyzję w mocy.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

o wydaniu postanowienia z 3 lipca2023 r., znak DOOŚ-WDŚZOO.78.2021.KN.41, prostującego oczywistą omyłkę w decyzji GDOŚ z 10 stycznia 2023 r., znak:DOOŚ-WDŚZOO.420.78.2021.KN.25, uchylającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 25 października 2021 r., znak WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.34, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła) według wariantu inwestycyjnego (W2) w części i w tym zakresie orzekajacej co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej decyzję w mocy.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej zobowiązującej GDDKiA do ograniczenia oddziaływania akustycznego obwodnicy Radomia

27 czerwca 2023 r. została wydana decyzja Nr 4/23/PZ.E Marszałka Województwa Mazowieckiego, znak: PZ-PI-I.7033.39.2021.AC nakładająca na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i autostrad, obowiązek ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 od km 0+000 do km 24+650.

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w Wawrzyszowie

Obwieszczenie  o wydanu decyzji znak: WA.ZUZ.4.4210.127.2023.PL z dnia 20 czerwca 2023r., udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Wójta Gminy Wolanów na wykonanie urządzeń wodnych polegające na: budowie i przebudowie rowu drogowego po lewej stronie projektowanej drogi gminnej, wraz z przepustami, przebudowie rowu drogowego po prawej stronie projektowanej drogi gminnej 351206W, wraz z przepustami, budowie rowu drogowego po prawej stronie projektowanej drogi gminnej 351206W oraz budowie i przebudowie przepustów pod koroną projektowanych dróg nr 351206W oraz 351231W w ramach zadania pn.: "Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w miejscowości Wawrzyszów, gmina Wolanów".

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), zwołuję na dzień 30 czerwca 2023 roku na godz. 12.00  LIX sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Wolanów

Obwieszczenie Marszałka Województwa z dnia 2023-06-07

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie

Zgodnie z art. 9, art. 49 i art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa) zawiadamiam, że sprawa dotycząca nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 od km 0+000 do km 24+650, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, nie może zostać załatwiona w terminie do 29 maja 2023 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawach stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości położonych w obrębach Wolanów i Garno.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawach stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości położonych w powiecie radomskim, gminie Wolanów, w obrębach Wolanów i Garno.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości położonej w gminie Wolanów, obręb 0004 Garno, oznaczonej jako działka numer 1070/4

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Wolanów, obręb 0004 Garno, oznaczonej jako działka numer 1070/4, zajętej pod drogę publiczną - powiatową nr 34 490 Wolanów - Chronówek - Guzów (obecnie 3563W Wolanów - Chronówek)

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), zwołuję na dzień 2 czerwca 2023 roku na godz. 13.00  LVIII sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia linii kablowej SN 15 kV przez rzeki: Radomkę, Jabłonicę, Szabasówkę i Garlicę

Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzji z dnia 12 maja 2023 r. znak: WA.ZUZ.4.4210.485.2022.AM na prowadzenie linii kablowej SN 15 kV w rurach ochronnych SRS160 wraz z kanalizacją kablową pierwotną i wtórną (2x04OPE) w rurach ochronnych SRS110 przez wody powierzchniowe płynące

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące budowę i przebudowę przydrożnych rowów dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W wraz z przepustami pod zjazdami i koroną drogi w ramach inwestycji: „Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w miejscowości Wawrzyszów, gm. Wolanów"

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia Starosty Radomskiego z dnia 20 lutego 2023

zawiadamia się, że w dniu 11 kwietnia 2023 r., Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie Nr 437/SAAB/2023, znak: WI-1.7821.32.1.2023.EG utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Starosty Radomskiego z dnia 20 lutego 2023 r., znak: BA.6740.963.2022.ŁW.MO nadające na wniosek inwestora rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Radomskiego Nr 1564.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. znak: BA.6740.963.2022.ŁW.KS1, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Szkolenie Certified Stormshield Network Administrator (CSNA) dla pracownika Urzędu Gminy Wolanów”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Szkolenie Certified Stormshield Network Administrator (CSNA) dla pracownika Urzędu Gminy Wolanów” realizacja zadania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Wolanów w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 4334/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Wolanów w zakresie cyberbezpieczeństwa”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Wolanów w zakresie cyberbezpieczeństwa” realizacja zadania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Wolanów w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 4334/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowyJST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie.

Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych

w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S 7 od km 0+000 do km 24+650, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz o niezałatwieniu ww. sprawy w terminie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Przysusze

dotyczące zezwolenia Gminie Wolanów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 17.667,00 zł (siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy) tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 2181 o pow. 0,020 ha, położoną  w Woli Wacławowskiej gm. Wolanów

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40), zwołuję na dzień 24 kwietnia 2023 roku na godz. 15.00  LVII sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w budynku Klubu „Senior +” w miejscowości Młodocin Większy

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Przysusze dotyczące nieruchomości położonej w Mniszku

Ogłoszenie w sprawie postępowania z wniosku Barbary Kwietniewskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Mniszku, gm. Wolanów, składającej się z działek o nr 855, 919, 961 i 974 o łącznej pow. 2,8100 ha

Informacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

dotycząca zgłaszania pustostanów w celu zaplanowania sieci szerokopasmowych

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki MERCEDES - BENZ

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki DAIMLER - BENZ

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 10 stycznia 2023 r„ znak: DOOŚ- WDŚZOO.420.78.202l.KN.25, uchylającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 25 października 2021 r., znak: WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.34, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej SI2 na odcinku granica województwa iódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła) według wariantu inwestycyjnego (W2) w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy, a pozostałej części utrzymującą tę decyzję w mocy.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia z 17 marca 2023 r., znak: DOOŚ- WDŚZ00.420.78.2021 .KN.32, odmawiającego wstrzymania wykonania decyzji GDOŚ z 10 stycznia 2023 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.78.2021.KN.25, uchylającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 25 października 2021 r.. znak: WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.34, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej SI2 na odcinku granica województwa łódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła) według wariantu inwestycyjnego (W2) w części i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej tę decyzję w mocy.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 roku o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023r.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

Zawiadomienie o toczących się postępowaniach administracyjnych w sprawach stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych w gminie Wolanów, w obrębach: 0004 Garno i 0030 Wolanów, zajętych pod drogę publiczną - powiatową nr 34 490 Wolanów - Chronówek - Guzów (obecnie 3563 W Wolanów - Chronówek)

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40), zwołuję na dzień 27 marca 2023 roku na godz. 16.00  LVI sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Wolanów

Zawiadomienie Zarządu Województwa Mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach przystępuje do prac nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”

Obwieszczenie o badaniach archeologicznych

Obwieszczenie o zamiarze przeprowadzenia na terenie gminy Wolanów badań archeologicznych powierzchniowych. Badania będą realizowane na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S 12 na odcinku granica woj. łódzkiego węzeł Radom Południe (bez węzła) od km od km 00+000 do km 41+325,19.

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Przysusze dotyczące nieruchomości położonej w Garnie

Ogłoszenie w sprawie postępowania z wniosku o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności części niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Garno, gmina Wolanów, woj. mazowieckie, oznaczonej jako działa ewidencyjna nr 1001

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Przysusze dotyczące nieruchomości położonej w Jarosławicach

Ogłoszenie w sprawie postępowania z wniosku o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Jarosławicach, gm. Wolanów, składającej się z działki nr 88/4 o pow. 0,4700 ha

Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości w Strzałkowie

Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Strzałków, gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii kablowej SN 15 kV w rurach ochronnych SRS160 wraz z kanalizacją kablową pierwotną i wtórną (2x04OPE) w rurach ochronnych SRS110 przez wody powierzchniowe płynące

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódgkiego - węzeł Radom Południe (bez węgła) według wariantu inwestycyjnego (W2).

Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wniesieniu zażalenia

na postanowienie nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew - Wolanów - Auguistów".

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40) na wniosek Wójta Gminy Wolanów zwołuję na dzień 7 marca 2023 roku na godz. 15.00 LV sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie

Obwieszczenie w sprawie dotyczącej nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S 7 od km 0+000 do km 24+650

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolanów na lata 2023-2026 z perspektywą do 2028r.

Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wydaniu postanowienia nr 211.2023

nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 1564.2022 z dn. 24 sierpnia 2022 r. dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 35370W Zakrzew - Wolanów - Augustów”

Ogłoszenie Wójta Gminy Wolanów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Wolanów

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Sabat

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Strzałków i Sabat w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Sabat

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Gawronie

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Franciszków i Gawronie w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Gawronie

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Michałów

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Bieniędzice i Michałów w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Michałów

Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wydaniu decyzji

w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej nr 3561W Mniszek - Omięcin - Szydłowiec od kilometra 0+115,20 do kilometra 0+429,20

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40), zwołuję na dzień 13 lutego 2023 roku na godz. 15.00  LIV sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Wolanów

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie

Obwieszczenie w sprawie dotyczącej nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S 7 od km 0+000 do km 24+650, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2023

na powierzenie zadania publicznego w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Zawiadomienie o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej SI 2 na odcinku granica województwa łódzkiego — węzegł Radom Południe (bez węzja) według wariantu inwestycyjnego (W2)

Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych

w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S 7 od km 0+000 do km 24+650, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie

Obwieszczenie w sprawie dotyczącej nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S 7 od km 0+000 do km 24+650, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

[KOPIA] Obwieszczenie w sprawie rozbudowy dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w Wawrzyszowie

Obwieszczenie  o wydanu decyzji znak: WA.ZUZ.4.4210.127.2023.PL z dnia 20 czerwca 2023r., udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Wójta Gminy Wolanów na wykonanie urządzeń wodnych polegające na: budowie i przebudowie rowu drogowego po lewej stronie projektowanej drogi gminnej, wraz z przepustami, przebudowie rowu drogowego po prawej stronie projektowanej drogi gminnej 351206W, wraz z przepustami, budowie rowu drogowego po prawej stronie projektowanej drogi gminnej 351206W oraz budowie i przebudowie przepustów pod koroną projektowanych dróg nr 351206W oraz 351231W w ramach zadania pn.: "Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w miejscowości Wawrzyszów, gmina Wolanów".

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24348
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-21 12:17:14