Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Małgorzata Szczepaniak
Sekretarz Gminy
Telefon: +48 (48) 618-60-67

Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i organizuje pracę Urzędu.

Do zadań Sekretarza należy:

 1. nadzór nad realizacją obowiązków przez pracowników w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw,
 2. kontrola wewnętrzna Urzędu w zakresie zgodności decyzji i działań pracowników z przepisami obowiązującego prawa,
 3. nadzór w zakresie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, przepisów bhp i ppoż. regulaminu pracy Urzędu, przepisów dotyczących przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych,
 4. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 5. nadzór nad sprawami bhp,
 6. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
 7. nadzór nad bazą lokalową Urzędu oraz racjonalnym gospodarowaniem urządzeniami i materiałami na terenie Urzędu, 
 8. zapewnienie merytorycznej i techniczno – organizacyjnej obsługi posiedzeń organów kolegialnych Gminy,
 9. realizowanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie,
 10. organizowanie współdziałania z sołectwami i jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 11. prowadzenie rejestru skarg i wniosków i czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
 12. wykonywanie zadań pełnomocnika ds. informacji niejawnych,
 13. wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
 15. nadzór nad prowadzenie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu oraz organów jednostek samorządu terytorialnego
 16. prowadzenie kancelarii tajnej i spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,
 17. Sekretarz Gminy podejmuje decyzje w zakresie udzielonego przez Wójta upoważnienia 
 18. nadzór nad sprawami związanymi z oświatą.

 

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego urzędu gminy w Wolanowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Faliszewski
  data wytworzenia: 2011-05-05
 • opublikował: Karol Faliszewski
  data publikacji: 2013-07-02 15:08
 • zmodyfikował: Karol Faliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 14:03
 

Zofia Janas
Skarbnik Gminy
Telefon: +48 (48) 618-60-53

Skarbnik pełni funkcję głównego księgowego oraz kierownika referatu finansowego.

Do zadań i kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu budżetu gminy,
 2. prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami mi zasadami, polegających zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Gminy,
  2. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Wójta lub upoważnionych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  3. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnienie pełnej realizacji planowanych dochodów budżetowych, terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 4. bieżąca analiza wykorzystania środków finansowych,
 5. kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu,
 6. składanie kontrasygnaty na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych Gminy,
 7. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i przedkładanie ich właściwym organom zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. dokonywanie analizy budżetu i udzielanie bieżącej informacji Wójtowi o jego realizacji oraz występowanie do zarządu w sprawach zmian w budżecie,
 9. kontrola przeprowadzonych operacji gospodarczych,
 10. nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości w Urzędzie i gminnych jednostek organizacyjnych,
 11. przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez organy Gminy, podlegających nadzorowaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 12. kierowanie i organizowanie pracy referatu finansowego,
 13. nadzór nad merytorycznym i terminowym załatwianiem spraw przez pracowników kierowanego referatu,

 

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego urzędu gminy w Wolanowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Faliszewski
  data wytworzenia: 2011-04-29
 • opublikował: Karol Faliszewski
  data publikacji: 2013-07-02 15:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6340
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-04 14:03

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1347208
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 13:56

Stopka strony