Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Rejestr Instytucji Kultury

I. Rejestr Instytucji Kultury 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wolanów, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189). 

1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej

2. Rejestr obejmuje następujące dane i informacje

a) nr wpisu do rejestru

b) datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów,

c) pełną nazwę instytucji kultury wynikającą ze statutu,

d) skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut,

e) siedzibę i adres instytucji kultury,

f) oznaczenie organizatora instytucji kultury,

g) oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kultury,

h) akt o utworzeniu instytucji kultury,

i) akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

3. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

4. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub  osoby przez niego upoważnionej.

5. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej.

6. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

 

II. Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wolanów.

1. Dane zawarte w rejestrze instytucji kultury udostępnia się przez:

a) otwarty dostęp do zawartości rejestru – jest bezpłatny i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej

b) wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

- odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej,

- odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

2. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

4. Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

5. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

6. Składający wniosek może uiścić opłatę bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Wolanowie , ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Wolanów:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział Wolanów    98 9115 0002 0030 0300 0286 0002

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marianna Biesiadecka
    data wytworzenia: 2017-06-22
  • opublikował: Karol Faliszewski
    data publikacji: 2017-06-22 15:05
  • zmodyfikował: Karol Faliszewski
    ostatnia modyfikacja: 2017-06-22 15:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2696
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-02 15:18

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1347277
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 13:56

Stopka strony