Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019 - 2025

Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku

Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 października 2019 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury

Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Przysusze

Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Radomiu

Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 11 września 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działek nr 185 i 266 położonych w obrębie Franciszków

Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019 - 2025

Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/31/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 r

Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wolanów

Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolanowie

Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019 - 2024

Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia o zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego

Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury za 2018 rok

Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2018 rok

Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie za 2018 rok

Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wolanów wotum zaufania

Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019 - 2024

Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników

Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019 - 2024

Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Sławno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 76/8.

Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr V/35/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie.

Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów

Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2019/2020 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów

Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale  budżetowej na 2019 rok

Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019 - 2024.

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej do opracowania nowego projektu Statutu Gminy Wolanów

Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna  nr 69,  jej dotychczasowemu  Dzierżawcy 

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/33/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/30/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 r.

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 r.

Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 r.

Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2019 rok”

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 lutego w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Wolanów oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych

Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4457
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-05 13:30

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1037881
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:37

Stopka strony