Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Publiczne Służby Zatrudnienia
 • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • e-PUAP

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

I. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy  Wolanów  najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów jest dopisywany do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w których lokal wyborczy jest  przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Termin ten upływa w dniu 12 maja 2014r.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla stałego miejsca zamieszkania.

II. Prawo do głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440, z późn. zm.);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I gruру inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej w 20. dniu przed dniem wyborów. Termin ten upływa  w dniu 5 maja 214 r. 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania

III. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej  w alfabecie Braill’a, w lokalu  wyborczym.

Zamiar  głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów. Termin ten upływa w dniu 12 maja 2014r.

Zgłoszenie to może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca zobowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

IV. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wyborca niepełnosprawny, o którym mowa w punkcie II niniejszej informacji oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.  Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na posła. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez Wójta  do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta gminy,
w której jest wpisany do rejestru wyborców.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów. Termin ten upływa
w dniu  15 maja 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych
  75 lat
  ;
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców
  w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

V. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

VI. Obowiązek informacyjny

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;

4) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6) warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta lub upoważnionych pracowników    telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej.

We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Urząd Gminy Wolanów  udziela powyższych informacji  w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30- 15.30, w tym   telefonicznie: tel. 48 618-60-51, 48 618-60-15, korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Wolanów, ul.Radomska 20, 26-625 Wolanów, w formie elektronicznej  na adres: gmina@wolanow.pl.  Informacji udzielają: Małgorzata Szczepaniak i Małgorzata Golińska.

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn.zm.) oraz wyjaśnień i informacji Państwowe Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl).

 

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                        /-/ Krzysztof Murawski

Wolanów, dnia 20.03.2014r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szczepaniak
  data wytworzenia: 2014-03-24
 • opublikował: Karol Faliszewski
  data publikacji: 2014-03-24 14:27
 • zmodyfikował: Karol Faliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-25 08:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22643
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-08-21 10:22:37