Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XLVII/258/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XLVII/257/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wyrażenia na przystąpienie Gminy Wolanów do realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Uchwała Nr XLVI/256/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

    • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Pankowksa
      data wytworzenia: 2018-09-28
    • opublikował: Monika Musiałek
      data publikacji: 2018-10-08 14:31

Uchwała Nr XLVI/255/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Strzałków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 102

Uchwała Nr XLVI/254/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Strzałków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 102

Uchwała Nr XLVI/253/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wawrzyszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 336/11

Uchwała Nr XLVI/252/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/246/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XLVI/251/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/226/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XLVI/250/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale XXXVII/204/2017 z dnia28 grudnia 2017 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/249/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2018 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/93/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wolanów

Uchwała Nr XLV/248/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XLV/247/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018 - 2024

Uchwała Nr XLV/246/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XLV/245/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przejęcia działki nr 523 położonej w miejscowości Rogowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Uchwała Nr XLIV/244/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XLIV/243/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia16 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018 - 2024

Uchwała Nr XLIV/242/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Franciszków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 383/1

Uchwała Nr XLIV/241/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Uchwała Nr XLIII/240/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XLII/239/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XLII/238/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018 - 2024

Uchwała Nr XLII/237/2018 Rady Gminy Wolanów

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Sławno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111/1

Uchwała Nr XLII/236/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Sławno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 76/4

Uchwała Nr XLII/235/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr XLII/234/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego

Uchwała Nr XLII/233/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury za 2017 rok

Uchwała Nr XLII/232/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2017 rok

Uchwała Nr XLII/231/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie za 2017 rok

Uchwała Nr XLI/230/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XLI/229/2018 Rady Gminy Wolanów

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów

Uchwała Nr XLI/228/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmiany granic okręgu wyborczego Nr 14

Uchwała Nr XL/227/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XL/226/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XL/225/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2018r.”

Uchwała Nr XXXIX/224/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIX/223/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXXIX/222/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXIX/221/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości niezabudowanej o nr 66/2 położonej w miejscowości Kolonia Wawrzyszów z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - turystyczne.

Uchwała Nr XXXIX/220/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 r.w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wolanów instrumentem płatniczym

Uchwała Nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów

Uchwała Nr XXXIX/218/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wolanów na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XXXIX/217/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wolanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXXIX/216/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolanów

Uchwała Nr XXXIX/215/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie

Uchwała Nr XXXIX/214/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów.

Uchwała Nr XXXIX/213/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Wolanów

Uchwała Nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Wolanów oraz zasad ich używania

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2396
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-08 09:22

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek
godz. 7:30-15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 701787
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-15 15:27

Stopka strony